ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.
Extremos Salsa: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Oudezijds Voorburgwal 32-C, 1012GD te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 57531633.
Wederpartij: degene met wie Extremos Salsa een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
Overeenkomst: iedere tussen Extremos Salsa en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarbij Extremos Salsa zich jegens de wederpartij, op basis van een strippenkaart of abonnement, heeft verbonden tot het geven van danslessen en eventuele workshops.
Strippenkaart: een virtuele kaart die door de wederpartij wordt besteld en waarmee de wederpartij aanspraak maakt op deelname aan een bepaald aantal lessen.
Abonnement: de overeenkomst tussen partijen tot stand gekomen waarmee de wederpartij aanspraak maakt op het volgen van lessen gedurende een bepaalde looptijd, anders dan op basis van een strippenkaart.
Les: elke afzonderlijke voor de wederpartij door Extremos Salsa verzorgde dansles of workshop op een bepaalde dag en op een bepaald tijdstip.
Website: de bedrijfspagina van Extremos Salsa, met inloggegevens van de wederpartij toegankelijk via www.extremo.nl, waarop strippenkaarten en abonnementen kunnen worden besteld c.q. afgesloten en waarmee de wederpartij zich kan aanmelden voor deelname aan lessen. Het bestellen van strippenkaarten en het afsluiten van abonnementen kan tevens op locatie van Extremos Salsa.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Extremos Salsa en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden ten einde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
Strippenkaarten en abonnementen kunnen op de website dan wel op locatie van Extremos Salsa worden aangeschaft c.q. afgesloten. Elk aanbod van een strippenkaart en abonnement is vrijblijvend. Extremos Salsa is nimmer verplicht een overeenkomst met de wederpartij aan te gaan.
De wederpartij staat ervoor in dat zij alle in verband met de inschrijving door Extremos Salsa gevraagde gegevens volledig en naar waarheid aan Extremos Salsa verstrekt. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de inschrijving van de wederpartij nadrukkelijk door Extremos Salsa is bevestigd.
Indien de wederpartij de overeenkomst sluit namens een andere natuurlijke persoon, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND
De wederpartij kan de middels de website aangegane overeenkomst tot aanschaf van een strippenkaart of het afsluiten van een abonnement (hierna: ‘overeenkomst op afstand’), gedurende 14 dagen na totstandkoming daarvan, zonder opgave van redenen, ontbinden.
De wederpartij komt het recht van ontbinding niet toe bij een overeenkomst op afstand, na nakoming daarvan, indien:
de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de wederpartij; en
de wederpartij heeft verklaard afstand te doen van haar recht van ontbinding zodra Extremos Salsa de overeenkomst op afstand is nagekomen.
De wederpartij die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Extremos Salsa aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Extremos Salsa. Zo spoedig mogelijk nadat Extremos Salsa in kennis is gesteld van het voornemen van de wederpartij om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Extremos Salsa de ontbinding per e-mail bevestigen.
Nakoming van de overeenkomst op afstand geschiedt tijdens de ontbindingstermijn slechts op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij.
Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de wederpartij Extremos Salsa een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Extremos Salsa is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de wederpartij aan Extremos Salsa moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 5. | DUUR EN INHOUD VAN OVEREENKOMSTEN
Abonnementen
Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van drie, zes of twaalf maanden. De looptijd van het abonnement wordt uitdrukkelijk overeengekomen.
Het abonnement wordt na verstrijken van de overeengekomen bepaalde looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij het abonnement conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
Het abonnement eindigt door schriftelijke opzegging, doch niet eerder dan dat de overeengekomen bepaalde looptijd is verstreken. Het abonnement eindigt een maand na opzegging.
Op basis van het abonnement maakt de wederpartij aanspraak op deelname aan alle lessen die worden aangeboden in het reguliere wekelijkse lesrooster, alsmede lessen, te weten workshops, die buiten dit reguliere rooster vallen. Indien de wederpartij zich voor dergelijke workshops kan aanmelden, wordt dit door Extremos Salsa als zodanig aangegeven.
Strippenkaart
Een strippenkaart betreft een strippenkaart voor 1, 10, 20 of 30 lessen. Een 7-strippenkaart is geldig gedurende 7 weken na de overeengekomen ingangsdatum, welke ingangsdatum uiterlijk is gelegen op de dag van de eerste door de wederpartij op basis van de strippenkaart gevolgde les.
Een 10-strippenkaart is geldig gedurende 3 maanden na de overeengekomen ingangsdatum, welke ingangsdatum uiterlijk is gelegen op de dag van de eerste door de wederpartij op basis van de strippenkaart gevolgde les. De geldigheid van de strippenkaart vervalt voorts indien de wederpartij zich binnen de geldigheidsduur van heeft ingeschreven voor het maximumaantal van 7 lessen.
Een 20-strippenkaart is geldig gedurende 6 maanden na de overeengekomen ingangsdatum, welke ingangsdatum uiterlijk is gelegen op de dag van de eerste door de wederpartij op basis van de strippenkaart gevolgde les. De geldigheid van de strippenkaart vervalt voorts indien de wederpartij zich binnen de geldigheidsduur van heeft ingeschreven voor het maximumaantal van 7 lessen.
Een 30-strippenkaart is geldig gedurende 12 maanden na de overeengekomen ingangsdatum, welke ingangsdatum uiterlijk is gelegen op de dag van de eerste door de wederpartij op basis van de strippenkaart gevolgde les. De geldigheid van de strippenkaart vervalt voorts indien de wederpartij zich binnen de geldigheidsduur van heeft ingeschreven voor het maximumaantal van 7 lessen.

ARTIKEL 6. | AAN- EN AFMELDEN VOOR LESSEN
Zowel in geval van abonnementen als strippenkaarten kan de wederpartij zich uitsluitend aanmelden voor lessen die binnen haar niveau of een lager niveau valt (Beginner, Improvers, Intermediate, Semi-advanced en Advanced). Het niveau van de wederpartij wordt door Extremos Salsa bepaald op basis van hetgeen tussen partijen is besproken en/of door Extremos Salsa is vastgesteld. Een definitieve vaststelling van het niveau van de wederpartij door Extremos Salsa is niet voor discussie vatbaar. Na verloop van tijd kan het niveau van de wederpartij door Extremos Salsa, al dan niet op verzoek van de wederpartij, worden gewijzigd.
Aan- en afmelding voor lessen dient middels de mobiele applicatie van Extremos Salsa of op de website te geschieden. De wederpartij dient daarbij aan te geven of zij – indien van toepassing – tijdens de les optreedt als ‘volger’ of ‘leider’. Aanmelding dient uiterlijk plaats te vinden om 16.00 uur op de dag van de betreffende les. Afmelding voor lessen geschiedt op overeenkomstige wijze, uiterlijk een uur vóór aanvang van de betreffende les.
Aanmelden voor lessen is mogelijk zo lang voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Indien een les is volgeboekt, kan de wederpartij aangeven op een wachtlijst te willen worden geplaatst. Indien sprake is van afmelding door een deelnemer, wordt steeds de deelnemer die het langst op de wachtlijst staat, voor de les aangemeld.
Indien geen tijdige aanmelding voor een beschikbare plaats in een les plaatsvindt, kan niet worden gegarandeerd dat de wederpartij aan die les kan deelnemen. Indien de wederpartij op basis van de wachtlijst in een les wordt ingedeeld, maakt zij aanspraak op deelname aan die les en zijn de voorwaarden voor afmelding als bedoeld in het overige van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
In geval de wederpartij met een strippenkaart zich niet tijdig voor een les afmeldt, wordt de les van de strippenkaart afgeschreven, zonder dat zij aanspraak maakt op het inhalen van die les op een later tijdstip, dan wel enige andere (financiële) compensatie.

ARTIKEL 7. | GEZONDHEID
De wederpartij verklaart dat zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om deel te nemen aan de lessen en de instructies van de docent zonder schade voor haar gezondheid op te volgen. De wederpartij garandeert dat zij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert, dat zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom zij niet in staat zou zijn om lessen te volgen en dat de lessen niet schadelijk zijn voor haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie. Deelname aan lessen geschiedt uitsluitend op eigen risico van de wederpartij.

ARTIKEL 8. | ALGEMENE BEPALINGEN VOOR LESSEN
Extremos Salsa voert elke les uit naar beste inzicht en vermogen. Extremos Salsa verbindt zich echter te allen tijde uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Extremos Salsa staat nimmer in voor de resultaten die de wederpartij met het volgen van lessen beoogt te behalen.
De aan de wederpartij toekomende rechten uit de overeenkomst zijn strikt persoonlijk en kunnen door de wederpartij niet worden overgedragen aan derden.
Lessen worden verzorgd op een door Extremos Salsa aangewezen locatie.
De wederpartij verbindt zich ertoe gedurende de lessen de aanwijzingen van de docent op te volgen.
De wederpartij houdt zich aan het bepaalde in deze voorwaarden en de eventuele huisregels van de leslocatie.

ARTIKEL 9. | AFZEGGING EN VERPLAATSING VAN LESSEN DOOR EXTREMOS SALSA
Extremos Salsa spant zich in geplande lessen doorgang te laten vinden, maar kan op grond van gewichtige redenen genoodzaakt zijn deze te verplaatsen naar een andere tijd of locatie.
In geval Extremos Salsa een les verplaatst naar een andere tijd, doet Extremos Salsa daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij. De wederpartij is steeds gerechtigd zich conform artikel 6 af te melden voor de les die verplaatst is naar een andere tijd.
In geval Extremos Salsa tijdelijk uitwijkt naar een andere locatie, doet Extremos Salsa daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij. Indien uitwijking naar een andere locatie voor de wederpartij kennelijk onredelijk bezwarend is omdat de locatie waarnaar is uitgeweken voor de wederpartij leidt tot een langere reisduur of hogere reiskosten, wordt de looptijd van het abonnement of de geldigheidsduur van de strippenkaart naar evenredigheid van de periode waarin naar een andere locatie is uitgeweken, verlengd, zonder dat zij aanspraak maakt op enige andere vorm van schadevergoeding.
In geval Extremos Salsa blijvend uitwijkt naar een andere locatie, doet Extremos Salsa daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij. Indien uitwijking naar een andere locatie voor de wederpartij kennelijk onredelijk bezwarend is omdat de locatie waarnaar is uitgeweken voor de wederpartij leidt tot een langere reistijd of hogere reiskosten, kan de wederpartij de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. De wederpartij maakt dan aanspraak op restitutie of kwijtschelding naar evenredigheid van het niet genoten deel van de overeenkomst, zonder dat zij aanspraak maakt op enige andere vorm van schadevergoeding.
De wederpartij dient binnen vijf werkdagen na de mededeling van Extremos Salsa als bedoeld in lid 3 en 4, schriftelijk en gemotiveerd mededeling te doen van het door haar veronderstelde onredelijk bezwarende karakter van de uitwijking, bij gebreke waarvan alle aanspraken van de wederpartij als bedoeld in lid 3 en 4 is komen te vervallen. Deze aanspraken komen tevens te vervallen indien de wederpartij binnen de termijn van vijf werkdagen op de locatie waarnaar is uitgeweken, deelneemt aan één of meerdere lessen.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
Extremos Salsa is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Extremos Salsa ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Extremos Salsa gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, voor zover de wederpartij niet reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
Voorts is Extremos Salsa gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
Voor zover dit haar kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door Extremos Salsa geleden schade voor rekening van de wederpartij.
De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Extremos Salsa op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
Indien Extremos Salsa de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT
Extremos Salsa is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht als bedoeld in lid 1, blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
Indien Extremos Salsa bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN EN BETALINGEN
Alle door Extremos Salsa vermelde prijzen zijn inclusief btw.
Een strippenkaart dient bij de aanschaf daarvan te worden betaald, op één van de door Extremos Salsa voorgeschreven wijzen.
Betaling van abonnementsbedragen geschiedt maandelijks middels automatische incasso, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien het abonnement op de website wordt afgesloten, dient de eerste maandtermijn middels iDeal te worden voldaan, tenzij door Extremos Salsa anders is aangegeven. De eerste maandtermijn is de wederpartij vóór aanvang van de eerste les verschuldigd.
Extremos Salsa is niet gehouden de wederpartij tot de (eerste) les toe te laten voor zolang de wederpartij in gebreke is met de nakoming van enige op haar jegens Extremos Salsa rustende betalingsverplichting.
Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
Extremos Salsa draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Extremos Salsa kan worden toegerekend. Deelname aan lessen geschiedt op eigen risico van de wederpartij. Extremos Salsa is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade opgelopen tijdens of ten gevolge van een les. De wederpartij vrijwaart Extremos Salsa van al haar aanspraken en aanspraken van derden ter zake.
Extremos Salsa draagt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan doordat de instructies van docenten, al dan niet onjuist en/of onvolledig, door de wederpartij zijn opgevolgd.
De wederpartij vrijwaart Extremos Salsa van alle medische claims, processen, verlies, schade of diefstal van eigendommen van de wederpartij of van goederen die door haar zijn meegebracht, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid ontstaan uit de door Extremos Salsa aangeboden diensten.
Extremos Salsa is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 6 van dit artikel, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Extremos Salsa in de nakoming van zijn dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de dienstverlening vereiste vakkennis en middelen. Extremos Salsa is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Extremos Salsa aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Extremos Salsa toegerekend kunnen worden;
de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Mocht Extremos Salsa jegens de wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Extremos Salsa te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Extremos Salsa hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Extremos Salsa ter zake vervalt.
De aansprakelijkheid van Extremos Salsa is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Extremos Salsa betrekking heeft. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Extremos Salsa, zal de wederpartij Extremos Salsa vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Extremos Salsa.
De wederpartij is aansprakelijk voor alle aan haar toerekenbare schade ontstaan in verband met het gebruik van de door Extremos Salsa op de leslocatie beschikbaar gestelde materialen en overige eigendommen van Extremos Salsa of derden.
De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Extremos Salsa bedraagt één jaar.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN
Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.